LioCARD - vernostný systém od LemonLion
lemonlion@lemonlion.sk 042 4324 221

Všeobecné obchodné podmienky pre službu lioCARD (19.5.2021)

1. Úvodné ustanovenia

 • 1.1. Obchodná spoločnosť Lemon Lion, s.r.o. vydáva týmto v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"), ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
 • 1.2. Obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne obchodným zákonníkom.
 • 1.3. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.5.2021. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

2. Zmluvné strany

 • 2.1. Poskytovateľ
  • Lemon Lion, s.r.o
  • 1. mája 1264/9
  • 020 01 Púchov
  • IČO: 44018312
 • 2.2. Objednávateľ
  • 2.2.1. Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony využívajúca služby Poskytovateľa.

3. Predmet zmluvy

 • 3.1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb systému zľavových kariet lioCARD. Systém umožňuje viesť evidenciu zákazníkov, ich zľavových kariet, uchováva informácie o stave ich kreditu a peňažných transakciách (nákupy a čerpanie zliav). Medzi ďalšie služby patrí pravidelná záloha dát, aktualizácie systému a činnosti potrebné pre údržbu a bezproblémovú prevádzku systému.
 • 3.2. Detailné informácie o predmetnej službe sú záujemcom a Objednávateľom prístupné na internetovej stránke https://www.liocard.sk

4. Uzatvorenie zmluvy

 • 4.1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej faxom, elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom formulára na internetovej stránke Poskytovateľa) alebo objednávky doručenej osobne (Objednávateľ môže objednávku uskutočniť aj inou formou, ak s tým Poskytovateľ súhlasí) a na základe potvrdenia takejto objednávky Poskytovateľom.
 • 4.2. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je písomne uvedené inak.
 • 4.3. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje za požadované služby zaplatiť Poskytovateľovi odmenu.
 • 4.4. Zmluvu môže Objednávateľ vypovedať len písomnou formou na adresu Poskytovateľa. Zmluvu je možné vypovedať len k dátumu ukončenia predplateného obdobia služby. Výpovedná lehota je najneskôr 30 dní pred ukončením predplateného obdobia služby.

5. Prijatie objednávky

 • 5.1. Poskytovateľ každú prijatú objednávku písomne, alebo telefonicky potvrdí bez zbytočného odkladu.
 • 5.2. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 • 5.3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

6. Ochrana osobných údajov

 • 6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje so zverenými dátami od Objednávateľa ako i s jeho dátami uloženými v systéme zaobchádzať v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”).
 • 6.2. Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke Objednávateľ udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR. Súhlas je na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať, na základe žiadosti zaslanej písomne alebo e-mailom.

7. Technické požiadavky

 • 7.1. Systém lioCARD je internetová aplikácia, ktorej používanie vyžaduje splnenie nasledovných technických požiadaviek zo strany Objednávateľa:
  • 7.1.1. Počítač s aktuálnou verziou internetového prehliadača.
 • 7.1.2. Internetové pripojenie s odporúčanou rýchlosťou pripojenia aspoň 5 Mbit/s.

8. Cena a platobné podmienky

 • 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, v stanovenej lehote splatnosti, Poskytovateľovi zaplatiť za poskytnuté služby odmenu podľa cenníka platného ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník“), ktorý je zverejnený na internetovej adrese https://www.liocard.sk/cennik/
 • 8.2. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán.
 • 8.3. Fakturuje sa vopred na obdobie dohodnuté pri objednávke (zvyčajne 12 mesiacov dopredu).
 • 8.4. Splatnosť faktúry je 10 dní od dátumu jej vystavenia. Zmluvné penále je uvedené na faktúre.
 • 8.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov služby.

9. Práva a povinnosi Poskytovateľa

 • 9.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.
 • 9.2. Za porušenie povinnosti Poskytovateľa z bodu 9.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych príčin (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany Poskytovateľa (napr. dopredu ohlásená plánovaná údržba a aktualizácia systému).
 • 9.3. Poskytovateľ bude vykonávať pravidelnú zálohu dát systému lioCARD pre Objednávateľa a na požiadanie sprístupní tieto dáta Objednávateľovi.
 • 9.4. Poskytovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.
 • 9.5. Poskytovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.
 • 9.6. Poskytovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.

10. Práva a povinnosti Objednávateľa

 • 10.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby korektne vyplniť svoje kontaktné údaje pre účely fakturácie služieb a komunikácie s Poskytovateľom. Objednávateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne a ohlásiť Poskytovateľovi ich zmenu.
 • 10.2. Objednávateľ má právo po uhradení poplatku využívať služby systému lioCARD v rozsahu stanovenom pri objednávke.
 • 10.3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť umiestnenie loga systému lioCARD a odkazu na stránku https://www.liocard.sk na zľavové karty, ktoré bude používať so systémom lioCARD a tiež na svoju webovú stránku, ktorá bude slúžiť ako vstup do zákazníckej sekcie systému lioCARD.
 • 10.4. Objednávateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do užívateľského účtu systému lioCARD osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená. Najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku tejto skutočnosti.

Spýtajte sa, či je lioCARD to čo potrebujete.

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Aké bude u nás počasie?
Počasie